Rada Miejska w Halinowie w dniu 10 września 2020 roku przyjęła strategiczny dokument opisujący kierunki dla promocji i rozwoju elektromobilności – Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Halinów na lata 2020-2035. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności finansowane jest w całości ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu Gepard II.

Elektromobilność w Gminie Halinów

Projekt strategii poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gminy.

Dzięki licznemu zaangażowaniu mieszkańców, można było wskazać w dokumencie główne kierunki i zadania do zrealizowania przez gminę w kolejnych latach mając na celu poprawę jakości powietrza i podnoszenia poziomu życia mieszkańców poprzez realizację idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o elektromobilność. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały jako proces dialogu pomiędzy podmiotem opracowującym strategię, a mieszkańcami. W wyniku tego procesu zebranie zostały postulaty mieszkańców, które realnie przełożyły się na zapisy w Strategii. Na bazie dokumentu, podjęcie zostaną optymalne decyzje w sprawach publicznych, stosownie do założeń idei Smart City. Celem działania było nie tylko poinformowanie mieszkańców o planowanych inwestycjach, ale także zaczerpnięcie informacji od mieszkańców o ich bieżących potrzebach i aktywizacja w zakresie zagadnień dotyczących elektromobilności.

– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie zdecydowali się wziąć udział w konsultacjach i wskazali gminie kierunki do działania. W przyszłości również samo wdrażanie strategii będzie odbywało się z udziałem mieszkańców gminy, dlatego zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej – mówi Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

Rada Miejska w Halinowie zdecydowała w pierwszej kolejności o prowadzeniu działań promujących m.in. pozytywne aspekty związane z rozwojem elektromobilności w wybranych obszarach ze wskazaniem na możliwości jakie niesie ze sobą technologia i kultura transportu zasilanego energią elektryczną oraz jakie są szanse i wyzwania w tym zakresie dla mieszkańców i dla Gminy. Działania promocyjne skierowane będą również do uczniów szkół z terenu gminy. Akcja promocyjno informacyjna prowadzona będzie w sposób systematyczny, w całym okresie realizacji Strategii, aby na bieżąco utrzymywać zainteresowanie mieszkańców tematyką i pogłębiać wiedzę dzieci i młodzieży w obszarze elektromobilności.

Jednocześnie, stosownie do preferencji mieszkańców gminy wyrażonych w konsultacjach, planowany jest zakup lub stworzenie warunków dla ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych w miejscach wzmożonego ruchu. Jedną z takich lokalizacji może być parking przy Urzędzie Miejskim w Halinowie, a w dalszej kolejności możliwe jest powstanie stacji ładowania przy budynkach użyteczności publicznej położonych w innych miejscowościach w gminie.

Wraz ze stacjami ładowania planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródła światła na LED. To ostatnie zadanie w sposób wymierny przyczyni się do wygenerowania oszczędności w budżecie gminy i pozwoli na efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej.

Działania te wpisują się w ideę smart city, w ramach działań dotyczących zrównoważonego rozwoju w zakresie transportu i energetyki, a wszystkie zadania przewidziane w Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Halinów na lata 2020-2035, powinny zostać sfinansowane w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

redakcjamateriał zewnętrzny
Rada Miejska w Halinowie w dniu 10 września 2020 roku przyjęła strategiczny dokument opisujący kierunki dla promocji i rozwoju elektromobilności - Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Halinów na lata 2020-2035. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności finansowane jest w całości ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę z Narodowego Funduszu Ochrony...