Uchwalenie gminnego budżetu na 2016 rok stanowiło jeden z głównych punktów XIII sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 30 grudnia w Mrozach. I choć sam projekt przyjęto jednogłośnie, wszystko wskazuje na to, że nie jest on ostateczny.

– Budżet, który przedkładam państwu do uchwalenia, jest budżetem, który w pełni zabezpiecza bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy. Tak strona dochodowa, jak strona wydatkowa jest stabilna, na poziomie porównywalnym do roku 2015 – zwrócił się do obecnych na sesji radnych burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. Zmianą w porównaniu z ubiegłym rokiem jest 3% wzrost wynagrodzeń administracyjnych. Ogółem dochody w tegorocznym budżecie zaplanowano na 26 655 874,03 złotych, zaś wydatki na 24 848 535,37 złotych. Powstała w ten sposób nadwyżka w wysokości 1 807 338,66 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Spore zmiany w stosunku do lat ubiegłych zajdą, jeśli chodzi o inwestycje. – Jeśli chodzi o wydatki, proszę państwa, znacząco różni się załącznik inwestycyjny na rok 2016 od załączników, które były w poprzednich latach. W poprzednich latach był to poziom rzędu 9-11 milionów złotych, w tym roku jest to kwota 16 119 915,72 mln złotych – mówił burmistrz Jaszczuk, uzasadniając, że budżetowe miliony z ubiegłych lat były możliwe dzięki środkom unijnym. – W 2016 roku nie przewidujemy, żeby jakiekolwiek programy w ramach wniosków, jakie będziemy składać, były już finansowane i do nas spływały pieniądze. W zasadzie załącznik inwestycyjny pokazuje w tej chwili tylko i wyłącznie środki własne, które, jak już wielokrotnie państwu mówiłem, to kwota ok. 1,5 do 2 milionów złotych rocznie – kontynuował Jaszczuk, dodając przy tym, że na ten rok przewiduje także znaczące oddłużenie gminy. Wśród planowanych zadań inwestycyjnych najwięcej, bo aż 300 000 złotych przeznaczonych zostanie na budowę oraz modernizację gminnych dróg i ulic. Trochę mniej, bo 250 000 na przebudowę położonego przy ul. Armii Krajowej budynku przedszkola w Mrozach, zaś 200 000 złotych na budowę chodników i parkingów. Po 100 000 złotych gmina przeznaczy także na dofinansowanie  budowy budynku policji w Mrozach oraz termomodernizację budynków komunalnych. Zaproponowany budżet został przyjęty przez radę, okazuje się jednak, że zawarte w nim zapisy mogą ulec zmianie. Dzieje się tak w związku ze zmianami w polskim systemie edukacyjnym znoszącymi obowiązek posyłania do szkół sześciolatków. Jak wiadomo, budżet zbudowany jest w dużej mierze na podstawie subwencji, te zaś pozostają w zależności od ilości samych uczniów. Zgodnie z przewidywaniami burmistrza Mrozów kwestia tegorocznego budżetu powróci na przełomie lutego i marca, kiedy już będą potwierdzone lub skorygowane kwoty. – Trzeba się przygotować na to, że mogą być zmiany, dlatego więc po prostu czekajmy na razie cierpliwie, bo ostateczną wersję budżetu dopiero poznamy – skwitował sprawę Jaszczuk.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCI
Uchwalenie gminnego budżetu na 2016 rok stanowiło jeden z głównych punktów XIII sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 30 grudnia w Mrozach. I choć sam projekt przyjęto jednogłośnie, wszystko wskazuje na to, że nie jest on ostateczny. - Budżet, który przedkładam państwu do uchwalenia, jest budżetem, który w pełni zabezpiecza...