Jak wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego?Zawód rzeczoznawcy majątkowego nierozerwalnie związany jest z przygotowywaniem operatów szacunkowych – dokumentów pisemnych określających wartość rynkową, odtworzeniową lub katastralną nieruchomości, a także wartości innych praw rzeczowych (np. użytkowania wieczystego czy służebności). Potrzeba sięgnięcia po usługi świadczone przez rzeczoznawców zaistnieć może w wielu sytuacjach życiowych, związanych chociażby z koniecznością wyceny nieruchomości na cele sprzedaży, podziału lub dokonania działu spadku lub podziału majątku wspólnego. We wszystkich tych sytuacjach, osobą właściwą do wyceny będzie właśnie rzeczoznawca majątkowy, którego operat pozwoli na ustalenie ceny rynkowej (wartości) nieruchomości na określone cele.

Rzeczoznawca majątkowy – kto może nim być?

Wymogi stawiane osobom pragnącym wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego określone zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości mogą być nadanie wyłącznie osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwa przeciwko szeroko rozumianemu porządkowi publicznemu oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Kandydat na rzeczoznawcę posiadać musi wykształcenie wyższe, w tym ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Po odbyciu co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, może on podejść do postępowania kwalifikacyjnego, którego zwieńczeniem jest egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Prawo do wykonywania zawodu nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Od tego też momentu dopuszczalne jest posługiwanie się w obrocie tytułem rzeczoznawczy majątkowego, który to tytuł podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawcy majątkowi mogą prowadzić działalność w formie jednoosobowej, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości, a także w ramach spółki osobowej utworzonej z innymi osobami zajmującymi się szacowaniem nieruchomości.

Operat szacunkowy – co warto wiedzieć o wycenie?

Na zlecenie klienta rzeczoznawca majątkowy sporządza specjalny dokument – opracowanie nazywane operatem szacunkowym, w którym przedstawiona zostaje aktualna wartość rynkowa lub odtworzeniowa nieruchomości podlegającej wycenie. Wartość rynkowa określana jest dla tych nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu prawnego. Natomiast wartość odtworzeniową określa się wówczas, gdy ze względu na rodzaj, przeznaczenie lub obecne użytkowanie, nieruchomość nie może stanowić samodzielnego przedmiotu obrotu cywilnoprawnego, względnie – gdy wymagają tego przepisy szczególne. Sposób i metodę wyceny nieruchomości przyjmuje rzeczoznawca majątkowy w oparciu o podejście porównawcze lub dochodowe, a w niektórych wypadkach – podejście mieszane. Wybór pomiędzy wskazanymi podejściami determinowany jest kilkoma czynnikami, z których główny dotyczy możliwości ustalenia ceny i cech nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

więcej na: https://www.mojrzeczoznawca.pl/

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/09/operat-szacunkowy-1024x545.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2018/09/operat-szacunkowy-300x300.jpgredakcjaSPONSOROWANEoperat szacunkowy,rzeczoznawca
Zawód rzeczoznawcy majątkowego nierozerwalnie związany jest z przygotowywaniem operatów szacunkowych – dokumentów pisemnych określających wartość rynkową, odtworzeniową lub katastralną nieruchomości, a także wartości innych praw rzeczowych (np. użytkowania wieczystego czy służebności). Potrzeba sięgnięcia po usługi świadczone przez rzeczoznawców zaistnieć może w wielu sytuacjach życiowych, związanych chociażby z koniecznością wyceny...