seniorzy

W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych tworzy się Miejską Radę Seniorów w Mińsku Mazowieckim.

Poniżej ogłoszenie w tej sprawie Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego. Więcej na minsk-maz.pl.

Mińsk Mazowiecki, 12 września 2016 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII.183.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.

 1. Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów
  w Mińsku Mazowieckim na dzień 7 października 2016 roku.
 2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim,
  ul. Armii Ludowej 23 (patio) o godz. 16°° i trwać będzie do godz. 20°°.
 3. Zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim należy dokonywać  w  Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,  ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 4 do 26 września 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zgłoszenie składa się w zaklejonej kopercie z opisem „Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim”.
 4. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 20 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do ogłoszenia na www.minsk-maz.pl. Można go pobrać również w pok.4 w Urzędzie Miasta.
 5. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki do 29 września 2016 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady.
 6. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Mińsk Mazowiecki, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 ukończyła 60 lat.
 7. Nad przebiegiem spotkania czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza  Miasta Mińsk Mazowiecki.
 8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.
 9. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
 10. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
 11. Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem
  w przeznaczonej na to rubryce spisu, który jest tworzony na potrzeby wyborów Miejskiej Rady Seniorów
  w Mińsku Mazowieckim.
 12. Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
 13. Uczestnik spotkania wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu.
 14. Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku X  w kwadracie umieszczonym po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów.
 15. W przypadku niezaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech nazwisk kandydatów oraz użycia innego znaku niż X głos uznaje się za nieważny.
 16. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
 17. Za wybranych uważa się nie więcej niż 11 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady przeprowadza się losowanie.
 18. W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 kandydatów do Rady wyborów nie przeprowadza się. Po upływie
  6 miesięcy Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje kolejne spotkanie w sprawie wyborów osób do składu Rady.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata.
 2. Wzór listy poparcia.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

http://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/old-people-616718_960_720_2.jpghttp://www.nowydzwon.pl/wp-content/uploads/2016/09/old-people-616718_960_720_2.jpgredakcjaAKTUALNOŚCI
W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych tworzy się Miejską Radę Seniorów w Mińsku Mazowieckim. Poniżej ogłoszenie w tej sprawie Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego. Więcej na...