logo-podstawowe

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Mazovia w oparciu o postanowienia §27 Statutu Klubu zwołuje w dniu 23.06.2016 (czwartek) o godzinie 17.30 w pierwszym terminie, o godzinie 18.00 w drugim terminie w budynku MOSiR przy ul. Sportowej 1 Walne Zebranie Członków Klubu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji

a) mandatowo – wyborczej

b) uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2015 roku.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Klubu Mazovia Mińsk Mazowiecki

c) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zebrania

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Klubu

MKS Mazovia

S-mazovia stopka

redakcjaCO? GDZIE? KIEDY?SPORT
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Mazovia w oparciu o postanowienia §27 Statutu Klubu zwołuje w dniu 23.06.2016 (czwartek) o godzinie 17.30 w pierwszym terminie, o godzinie 18.00 w drugim terminie w budynku MOSiR przy ul. Sportowej 1 Walne Zebranie Członków Klubu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie regulaminu Walnego...