Naprawa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cegłowa, przekazanie gminnych nieruchomości oraz podsumowanie zeszłorocznych prac stałych komisji stanowiły główne tematy, jakie omawiano 21 stycznia podczas XIX sesji Rady Gminy Cegłów.

A-Ceglow_sesja

Czwartkowa sesja w gminie Cegłów, choć krótka, przyniosła ze sobą wiele istotnych dla jej mieszkańców decyzji. Pierwszą z nich była zmiana uchwały z września 2011 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cegłowa oraz uchwalenie poprawionego planu dla tej miejscowości. Powodem tej procedury naprawczej MPZP, uchwalonej podczas październikowej sesji, było rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, który uznał, że przyjęty przez radę plan jest niezgodny z uchwalonym studium zagospodarowania przestrzennego.

– Mamy na dzień dzisiejszy sytuację taką, że nie jesteśmy w stanie uchwalić planu w tamtych granicach, który byłby zgodny ze studium. Zatem żeby doprowadzić do zgodności uchwalanego planu z obowiązującym studium, musimy zmienić najpierw granice opracowania planu – wyjaśniał zastępca wójta Dariusz Uchman. Podjęta przez radnych uchwała wyłączyła tym samym z planu tereny niezgodne z obowiązującym studium. Kwestię tych terenów uregulowała kolejna z podjętych tego dnia uchwał o MPZP. Decyzją rady uporządkowana została także formalnie kwestia kilku należących do gminy nieruchomości. Radni w podjętych jednogłośnie uchwałach zgodzili się na przekazanie w drodze darowizny położonej na cmentarzu parafialnym działki na rzecz parafii pw. Św. Anny w Kiczkach oraz dwóch działek na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie. Decyzja związana z miejscową biblioteką pozwoli gminie na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu jej rozbudowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Jest o co walczyć, bowiem dofinansowanie może wynieść w tym przypadku nawet 95% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach podjętych uchwał radni przyjęli także plan pracy na rok bieżący oraz plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Podczas sesji obecni mogli także zapoznać się ze sprawozdaniami pracy rady, jak i poszczególnych komisji stałych, a także wysłuchać informacji wójta Marcina Uchmana na temat realizacji zadań bieżących. Wśród nich znalazło się m.in. zawarcie umowy z firmą BAGS, która ma zająć się promocją oferty turystycznej gminy, jak też podsumowanie wizyty kontrolnej projektu kompleksowej rekultywacji gminnych składowisk, realizowanego wspólnie z gminą Latowicz. – Mamy nadzieję, że dzięki współpracy nowego operatora z kołem gospodyń, strażą pożarną i gminą uda się zrealizować wskaźniki zawarte w projektach. Przypominam, że musimy do wioski ściągnąć dwa tysiące turystów rocznie – podkreślał wójt Uchman, dodając, że brak realizacji głównego celu projektu, czyli poprawy jakości oferty turystycznej na terenie gminy, może w wyniku kontroli skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania przez gminę. Wyraził przy tym jednak nadzieję, że tak się nie stanie, a ostatni etap projektu nie tylko poprawi ofertę turystyczną, ale też zaktywizuje mieszkańców Podciernia i cegłowskiej gminy.

Albert Bakuła
Latest posts by Albert Bakuła (see all)
Albert BakułaAKTUALNOŚCI
Naprawa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cegłowa, przekazanie gminnych nieruchomości oraz podsumowanie zeszłorocznych prac stałych komisji stanowiły główne tematy, jakie omawiano 21 stycznia podczas XIX sesji Rady Gminy Cegłów. Czwartkowa sesja w gminie Cegłów, choć krótka, przyniosła ze sobą wiele istotnych dla jej mieszkańców decyzji. Pierwszą z nich była zmiana uchwały...