Cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych ma wynieść różnica pomiędzy tegorocznymi dochodami a wydatkami zaplanowanymi w budżecie gminy Dobre. Powstały deficyt ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza z nich będzie wyrażała się w kwocie trzech milionów osiemdziesięciu tysięcy złotych. Druga, która zostanie poświęcona na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, obejmie sumę miliona dwustu tysięcy złotych. Postanowienia dotyczące wspomnianych pieniężnych posunięć zostały podjęte przez samorządowców, którzy we wtorek, 29 grudnia, przybyli na posiedzenie sesji Rady Gminy Dobre. Zgodnie z ich postanowieniem w tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 18 443 645 złotych oraz wydatki wynoszące 22 723 645 złotych. Ostatnie, w ubiegłym roku, obrady radnych przyniosły również przyjęcie innych uchwał dotyczących finansowej problematyki. Zaaprobowane przez przedstawicieli dobrzańskiej społeczności projekty dokumentów odnosiły się do dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidzianej na lata 2015- 2027. Dodatkowo obradujący samorządowcy pokusili się o przyjęcie WPF obejmującej lata 2016-2027. Pozostałe pozytywne decyzje wyrażone przez radnych dotyczyły między innymi zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych, określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z nich, a także zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Miejscowi radni zaakceptowali ponadto „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre” i program usuwania azbestu na lata 2015-2032. Uchwałodawcza część wtorkowego spotkania samorządowców zaowocowała też ustaleniem przez nich planów pracy poszczególnych komisji i Rady Gminy na 2016 rok.

Tomasz Adamczak
Latest posts by Tomasz Adamczak (see all)
Tomasz AdamczakAKTUALNOŚCIDobre
Cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych ma wynieść różnica pomiędzy tegorocznymi dochodami a wydatkami zaplanowanymi w budżecie gminy Dobre. Powstały deficyt ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza z nich będzie wyrażała się w...